fotoclubploiesti.ro
Asociatia Foto Club Ploiesti Asociaţia Foto Club Ploiesti este o organizaţie  non-guvernamentală, înfiinţată în 2009 cu scopul  principal de a promova imaginea comunităţii  locale şi de a contribui la educarea vizuală a  pasionatilor de fotografie din Ploiesti si judetul  Prahova Parteneri Muzeul de Arta       STATUT al asociatiei “FOTO CLUB PLOIESTI” CAPITOLUL I: Dispozitii generale  Art. 1 Fondatorii asociatiei    1.1. Asociatia “FOTO CLUB PLOIESTI” a fost fondata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu  privire la asociatii si fundatii si Actului constitutiv de:   a). PARASCHIVESCU ADRIAN  b). PETCULESCU SORIN  c). PAVEL GEORGE,  1.2. Clubul ce se constituie se infiinteaza pe baza liberului consimtamant al membrilor sai fondatori si  este o organizatie independenta, apolitica si fara scop lucrativ.  Art. 2 Caracterul asociatiei “FOTO CLUB PLOIESTI”  2.1. Asociatia “FOTO CLUB PLOIESTI” este o organizatie obsteasca cu caracter social, artistic, educativ  si stiintific, avand in centrul atentiei sustinerea morala si materiala a membrilor clubului, sustinerea si incurajarea  pasiunii pentru fotografie a membrilor, reprezentarea si organizarea de actiuni civice si expozitii de fotografie.  2.2. Clubul isi desfasoara activitatea in baza legislatiei romane si a prezentului statut. Clubul este  persoana juridica romana de drept privat, ea dobandind personalitatea juridica de la data inregistrarii ei in  Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.  2.3. Asociatia “FOTO CLUB PLOIESTI” are caracter local, conducand si organizand intreaga activitate  din municipiul Ploiesti.  2.4. Asociatia “FOTO CLUB PLOIESTI” se poate afilia la alte organisme interne si internationale de profil,  in vedera participarii la intruniri, expozitii si competitii interne si internationale, cu respectarea reglementarilor  legale in vigoare.  CAPITOLUL II: Denumire, sediu si durata asociatiei  Art. 3 Denumirea asociatiei   Asociatia constituita va purta denumirea de “FOTO CLUB PLOIESTI” sau prescurtat F.C.P.  Art. 4 Sediul asociatiei  4.1. Sediul asociatiei este in Ploiesti, str.. Cercelus, nr. 2, judet Prahova  4.2. Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.  4.3. In functie de necesitati, Asociatia “FOTO CLUB PLOIESTI” va putea deschide si alte sucursale,  filiale, agentii, birouri, sedii secundare in tara sau in strainatate cu respectarea prevederilor legislatiei romane in  vigoare prin decizia Consiliului Director al Asociatiei.  4.4. Asociatia " FOTO CLUB PLOIESTI” se poate afilia la alte asociatii, federatii sau confederatii din tara  sau strainatate si poate infiinta societati comerciale.  Art. 5 Durata asociatiei  Asociatia se constituie pe o perioada nedeterminata.  Art. 6 Emblema asociatiei  Emblema asociatiei reprezinta un rol-film desfasurat, in culorile alb-negru, inscriptionat cu numele asociatiei, si  urmeaza a fi folosita pe sigiliul sau, pe inscriptii, publicatii, etc. ale acesteia.  CAPITOLUL III: Scopul asociatiei  Art. 7  Scopul asociatiei  7.1. Scopul asociatiei sus-mentionate este promovarea culturala, tehnica si artistica a membrilor sai in  domeniul fotografiei.  7.2. Asociatia mai are drept scop:         - realizarea celor mai eficiente actiuni de sustinere si incurajare a membrilor clubului.         - oferirea de sprijin logistic si/sau material de profil in vederea participarii la manifestari legale de fotografie a  membrilor aflati in evidenta FOTO CLUB PLOIESTI        - educarea membrilor in spirit artistic, etic si civic.                     - organizarea de manifestari specifice clubului. Organizarea si coordonarea de festivaluri, concursuri,  parade, raliuri, expozitii si alte actiuni de interes tehnic, artistic, social, istoric, cultural sau filantropic legate de  fotografie.       - dezvoltarea contactelor cu alte cluburi din tara si strainatate, prin schimb reciproc de experienta,  expozitii si concursuri.       - dezvoltarea aptitudinilor tehnice fotografice prin organizarea de expozitii, cursuri si seminarii de  specialitate. Organizarea si sustinerea de reuniuni de initiere in tehnicile de fotografiere, intretinere, reparare si  modificare aparatura foto, restaurare, conservare si intretinere aparate foto.         - derularea de activitati de contactare, negociere si contractare a unor produse si servicii la tarife  preferentiale pentru membrii FOTO CLUB PLOIESTI         - derularea de activitati si utilizarea de inscrisuri care sa promoveze imaginea asociatiei in randul  simpatizantilor, a publicului si a mass-media.         - editarea si difuzarea unor programe, brosuri, afise, reviste, materiale promotionale indiferent de  suport realizate in cadrul FOTO CLUB PLOIESTI, menite sa popularizeze imaginea si activitatea FOTO CLUB  PLOIESTI         - initierea de orice alte actiuni privind dezvoltarea si perfectionarea activitatilor FOTO CLUB  PLOIESTI.  7.3. FOTO CLUB PLOIESTI poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter  accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal si obiectivele asociatiei.  CAPITOLUL IV: Patrimoniul asociatiei  Art. 8 Patrimoniul asociatiei  8.1. Patrimoniul social initial al asociatiei este constituit dintr-un activ in valoare totala de 1.200 lei  constituit din contributia membrilor fondatori.  8.2. Mijloacele banesti, precum si mijloacele fixe ale asociatiei se folosesc in mod exclusiv pentru  realizarea obiectivelor si indeplinirea atributiilor prevazute in prezentul statut, cu aprobarea Consiliului director.  Art. 9 Categoriile de resurse patrimoniale ale “FOTO CLUB PLOIESTI”  9.1. Sursele de finantare ale activitatilor desfasurate de asociatie sunt:  - cotizatiile asociatilor membrii si taxele de inscriere / aderare a noilor membri asociati. Cotizatiile si  taxele de aderare sunt stabilite periodic de catre Consiliul director. Cotizatiile se stabilesc pe categorii de membri;  - dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;  - dividendele societatilor comerciale inifiintate de Asociatie, care daca nu se reinvestesc in aceleasi  societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei;  - venituri realizate din activitati economice directe;  - donatii, sponsorizari sau legate;  - resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;  - finantari obtinute in legatura cu desfasurarea diferitelor proiecte sau alte activitati;  - fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, precum si alte venituri  prevazute de lege.  9.2. Donatiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri de valoare sau alte  drepturi. Donatiile si legatele vor fi inscrise in Registrul de donatii al asociatiei.  9.3. Donatiile pot fi neconditionate sau conditionate pentru realizarea unui scop daca acesta este in  concordanta cu scopul si activitatea FOTO CLUB PLOIESTI .  9.4. Asociatia poate refuza orice donatie sau legat oferite in termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor  prezentului statut.  9.5. Sumele obtinute din sponsorizari sau donatii vor fi evidentiate financiar contabil si vor primi destinatii  conforme cu prezentul statut. Cheltuirea acestor sume va putea fi controlata de sponsori sau donatori.  9.6. Asociatia va deschide conturi in banca atat in lei cat si in valuta.  Art. 10 Taxele percepute membrilor asociatiei  10.1. Urmatoarele taxe sunt percepute membrilor Asociatiei:                  a). taxa de înscriere, respectiv de aderare, care se stabileste la echivalentul in lei (la cursul B.N.R.) al  sumei de 10 EUR.      b). cotizatia anuala, care se stabileste la echivalentul in lei (la cursul B.N.R. valabil la 1 ianuarie a  anului respectiv) al sumei de 30 EUR si trebuie achitata de membri cel târziu pana la data de 28 martie a fiecarui  an, respectiv odata cu înscrierea, pentru membrii noi.      c). valoarea exprimata in lei a taxei de înscriere si a cotizatiei anuale se stabileste in cadrul primei  Adunari Generale a fiecarui an si nu poate fi mai mica decât echivalentul sumelor mentionate anterior.  10.2. Taxele vor fi achitate in contul Asociatiei, la banca aleasa de Consiliul Director, foile de varsamant  fiind predate trezorierului Asociatiei.  10.3. Adunarea Generala va putea modifica taxa de înscriere si cotizatia cand o va considera necesar.  10.4. Membrii de onoare sunt exonerati de la plata oricaror taxe. Taxele percepute membrilor simpatizanti  reprezinta 1/4 din taxele percepute membrilor.  10.5. Taxele percepute membrilor care se regasesc intr-una din urmatoarele situatii vor fi de ½ din taxa normala:  elev sau somer. CAPITOLUL V: Membrii asociatiei  Art. 11 Membrii FOTO CLUB PLOIESTI  11.1. FOTO CLUB PLOIESTI se compune din membrii fondatori, membrii activi (persoane fizice sau juridice),  membrii simpatizanti si membrii de onoare.  11.2. Membrii fondatori sunt denumite persoanele care au participat la constituirea F.C.P.. si au contribuit material  si moral la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social initial.  11.3. Pentru a deveni membru activ al F.C.P. solicitantul trebuie sa fie pasionat de arta fotografica, de fotografie  si sa depuna o cerere in acest sens. 11.4. Poate deveni membru activ al F.C.P. orice institutie, persoana juridica, prin cerere scrisa de aderara  formulata de organul sau de conducere care recunoaste acest statut si participa activ la realizarea scopurilor si  obiectivelor acestuia sau o sprijina material si moral, daca cererea este aprobata de consiliul director.  11.5. In cazul in care consiliul director nu accepta cererea unei institutii sau persoane juridice de a deveni  membru activ, poate depune o cerere de aderare in calitate de membru simpatizant. Cererea trebuie aprobata de  consiliul director.  11.6. Membrii simpatizanti sunt acele persoane care doresc sa se implice in sprijinirea clubului dar nu doresc sa  se inscrie ca membrii activi. Membrul simpatizant nu are drept de vot si nu poate fi ales in organele de conducere  ale F.C.P  11.7. Pentru a deveni membru simpatizant, oficiantul trebuie sa depuna o cerere in acest sens. Membrii  simpatizanti au dreptul sa participe la orice actiune organizata de F.C.P. in afara cazului cand consiliul director  decide neparticiparea.  11.8. Membrii simpatizanti au aceleasi drepturi cu membrii activi, cu exceptia cazurilor mentionate in statut.   11.9. Membrii de onoare sunt acele persoane care nu fac parte din F.C.P.  , dar care prin activitatea lor au adus  servicii deosebite F.C.P.  si au contribuit la realizarea obiectivului de activitate al acestuia.  11.10. Titlul de membru de onoare se acorda de catre presedintele F.C.P., la propunerea consiliului director.  11.11. Membrii de onoare pot participa la lucrarile Adunarii Generale si a consiliului director, dar nu cu drept de  vot. Membrii de onoare nu sunt obligati sa plateasca cotizatie.  11.12. Dintre membrii activi se va alege un resposabil P.R. care va avea urmatoarele atributii:  a). aproba sau scrie si trimite comunicatele de presa  b). aproba sau scrie si trimite orice scrisoare sau comunicat oficial din partea  F.C.P. catre persoanele  fizice si juridice c). are acces si verificata corespondanta F.C.P. 11.13. Asociatia F.C.P., in relatiile cu autoritati, institurii publice, presa, radio, televiziune sau orice alte  persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate este reprezentata de un Purtator de cuvânt, desemnat de  Consiliul Director.  Art. 12 Drepturile si obligatiile membrilor asociatiei  12.1. Membrii activi ai F.C.P.  au urmatoarele drepturi:       a). sa participe la actiunile organizate de F.C.P.  respectand regulamentele de organizare cadru si  particulare ale acestor actiuni.                   b) sa beneficieze de toate avantajele ce decurg din calitatea de membru al F.C.P.  in ceea ce priveste  conditiile preferentiale in care poate beneficia de produse si servicii din partea tertilor, asa cum au fost negociate  intre  F.C.P. si tertii respectivi.                   c) sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere. Sa aleaga si sa fie alesi in functiile administrative  ale asociatiei, in functie de categoria de membru in care se incadreaza;                    d) sa efectueze stagii de pregatire si specializare in tara si strainatate                    e) sa participe la expozitii, concursuri si sa beneficieze de recompense in raport cu titlurile obtinute.                     f) sa publice cu prioritate in editorialele F.C.P.                     g) sa aiba acces la informatii, regulamente, fondul de carti, aparatura sau alte mijloace materiale ale  F.C.P.                     h) sa beneficieze de asistenta tehnica, juridica, financiara acordata de F.C.P.                     i) sa colaboreze la intocmirea publicatiilor realizate de asociatie.  12.2. Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:    a). sa respecte prevederile statutului si hotararile organelor de conducere ale F.C.P.  b). sa actioneze pentru cresterea prestigiului F.C.P.  c). sa participe activ neselectiv la realizarea activitatilor propuse si sa contribuie la realizarea  obiectivelor F.C.P.  d). sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele F.C.P.  e). sa achite cotizatia  f). pe durata manifestarilor organizate de Asociatie sa poarte insemnele F.C.P.  si materialele  publicitare ale sponsorilor afisate in conformitate cu prevederile statutului.          g). sa afiseze insemnele asociatiei pe site-urile si portofoliile personale de prezentare.  12.3. Nici un membru al F.C.P.  nu poat exercita mai mult de o functie de conducere in cadrul F.C.P.  Art. 13 Retragerea si excluderea membrilor asociatiei  13.1. Calitatea de mebru al F.C.P.  se pierde prin retragere.  13.2. Retragerea se formuleaza in scris si se adreseaza presedintelui F.C.P.. Ea are efect din momentul  inregistrarii ei la secretariatul F.C.P., sau din momentul confirmarii primirii acesteia in cazul in care se expediaza  prin posta cu confirmare de primire.  13.3. Membrii F.C.P.  pot fi exclusi in urmatoarele situatii:  a). intarzierea la plata cotizatiei si neachitarea acesteia in termen de trei luni de la somatia adresata  expres in acest sens, prin posta cu confirmare de primire. Exceptie fac cei care solicita in scris aminarea achitarii  cotizatiei, dau motive serioase pentru acesta aminare, iar solicitarea este aprobata de consiliul director.   b). nerespectarea clauzelor statutului.  c). aducerea unor prejudicii morale, materiale sau de alta natura, prin actele, cuvintele sau inscrisurile  sale, intereselor F.C.P.  d). se exclud din asociatie membri care dau dovada de un caracter nedemn sub aspect moral, civic sau  sportiv in cadrul manifestarilor organizate de asociatie.  e). se exclud din asociatie membri ce se fac vinovati de angajarea raspunderii asociatiei in raporturile cu  tertii, fara a fi autorizati de consiliul director.  f). poate fi exclus din asociatie membrul care dovedeste indiferenta in exploatarea, conservarea,  bunurilor F.C.P.  13.4. In cazul prevazut la lit.a excluderea opereaza de drept.  13.5. In situatiile prevazute la lit. b-f, consiliului director ii revine competenta de a se pronunta asupra  excluderii. In prealabil, consiliul director va analiza cazul  si va cere celui in cauza orice explicatie va crede el de  cuviinta si va cerceta toate apararile celui vinovat in conformitate cu procedura prevazuta in statut. Decizia  consiliului director este irevocabila si nu poate fi atacata.  13.6. In caz de deces, calitatea de membru nu se transmite prin mostenire.  CAPITOLUL VI: Conducerea si controlul asociatiei  Art. 14 Adunarea Generala  14.1. Adunarea Generala constituie organul suprem de conducere al F.C.P.  si este formata din totalitatea  membrilor F.C.P.  cu cotizatia platita la zi si care au calitatea de membru din anul precedent.   14.2. Adunarea Generala se intruneste o data pe an, in primul trimestru si este legal constituita daca sunt  prezenti jumatate plus unu din membrii sai. Regulile privind organizarea si functionarea Adunarii Generale se  stabilesc prin statut.  14.3. Competenta Adunarii Generale cuprinde:  a). stabilirea strategiei si obiectivelor de atins ale F.C.P.  b). alegerea si revocarea membrilor consiliului director  c). alegerea si revocarea membrilor comisiei de cenzori  d). modificarea actului constitutiv si al statutului  e). alegerea consiliului director si comisiei de cenzori pe o perioada de 3 ani cu majoritate de voturi.  f). stabileste atributiile organelor de administratie si control prevazute de lege dar nementionate in statut.  g). controleaza activitatea si gestiunea organelor mentionate  h). stabileste valoarea taxelor si a cotizatiilor ce trebuie achiatte de catre membrii asociatiei  i). orice alte atributii prevazute de lege si de statut  14.3. Pentru ca hotararile Adunarii Generale sa fie valabile, acestea trebuie adoptate cu votul a jumatate  plus unu din numarul membrilor prezenti. Fiecare membru al F.C.P.  are dreptul la un vot, care se exprima  personal in cadrul Adunarii Generale.   14.4. Adunarea Generala studiaza raportul Consiliului Director asupra gestiunii sale si asupra situatiei  financiare a F.C.P.  14.5. Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului  sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva,  respectiv s-au abtinut. 14.6. Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate in justitie  de catre membrii asociatiei, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la  data cand a avut luc sedinta, dupa caz.  14.7. Convocarea Adunarii Generale se face de catre presedintele sau vicepresedintele F.C.P.  , in scris,  prin e-mail sau pe forum cu 30 zile inainte de data desfasurarii. Convocatorul trebuie sa contina locul de  desfasurare, ora si ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale. Daca unul sau mai multi membri ai Adunarii  Generale nu pot fi prezenti la intalnire, pot cere in scris dreptul de a vota prin corespondenta. Cererea de vot prin  corespondenta va fi aprobata de Consiliul Director care va aduce la cunostinta membrilor Adunarii Generale  decizia luata.   14.8. Adunarea este condusa de presedintele Consiliului Director sau in lipsa acestuia, de un  vicepresedinte. Functia de secretar este indeplinita de un secretar angajat al F.C.P.  sau voluntar, care va intocmi  o lista de prezenta semnata de membrii cu drept de vot, la intrarea in sedinta si care va fi verificata de  presedintele F.C.P.    14.8. Adunarea Generala Extraordinara poate modifica statutul daca aceasta ii este ceruta de Consiliul  Director. Ea statueaza asupra tuturor chestiunilor urgente ce ii sunt supuse. Pentru a delibera valabil, Adunarea  Generala Extraordinara trebuie sa fie compusa din cel putin jumatate plus unu din membrii cu drept de vot.  Numai Adunarea Generala Extraordinara poate hotari dizolvarea F.C.P.  Hotararile Adunarii Generale  Extraordinare trebuie luate pentru a fi valabile cu cel putin 2/3 din votul membrilor prezenti.   14.9. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare se face de catre Consiliul Director sau 2/3 din  membrii cu drept de vot, in scris sau pe forum cu 30 zile inainte de data desfasurarii.  14.10. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare se face de catre Consiliul Director sau 2/3 din  membrii cu drept de vot, in scris sau pe forum cu 30 zile inainte de data desfasurarii.  14.11. Deliberarile Adunarii Generale sau Adunarii generale extraordinare sunt constatate prin procese  verbale consemnate intr-un registru special si semnate de presedintele Adunarii si de secretar. Se anexeaza si  lista de prezenta semnata de membrii cu drept de vot, prezenti la Adunarea Generala sau la Adunarea Generala  Extraordinara, respectiv se consemneaza in registrul special la inceperea sedintei. Copiile sau extrase din aceste  procese verbale vor fi valabile doar semnate de consiliul director.  Art. 15 Consiliul Director  15.1. Consiliu Director este compus din 3 (trei) membrii plini si 2 (doi) membrii supleanti.  15.2. Membrii ce vor fi alesi in Consiliul Director trebuie sa fie majori si sa se bucure de exercitarea  tuturor drepturilor civile.  15.3. Membrii supleanti trebuie sa aibe minim 2 ani vechime. Acestia pot participa la sedintele Consiliului  Director fara sa aiba insa drept de vot.  15.4. Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de functionare.  15.5. Consiliul Director alege dintre membrii sai un presedinte care va fi totodata si presedintele F.C.P.  si  un vicepresedinte.  15.6. Daca un loc de membru in Consiliul Director devine vacant in intervalul a doua Adunari Generale,  Consiliul Director se completeaza cu membrii supleanti alesi in Adunarea Generala in raport cu voturile obtinute  la alegera lor. Noul membru cooptat isi va exercita mandatul doar pe perioada ramasa de indeplinit de  predecesorul sau. 15.7. Consiliul Director are urmatoarele atributii:  a). administreaza si gestioneaza patrimoniul F.C.P.  b). stabileste bugetul de venituri si cheltuieli  c). aproba infiintarea de filiale si reprezentante internationale  d). hotaraste asupra incheierii unor acte juridice cu terte persoane  e). prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de  venituri si cheltuieli, bilantul contabil si proiectul programelor F.C.P.  f). hotaraste asupra primirii de noi membrii in F.C.P.  g). stabileste sanctiunile ce se aplica membrilor care incalca statutul  h). decide asupra angajarii unui consilier juridic sau avocat in vederea acordarii asistentei juridice  i). decide asupra angajarii personalului necesar bunei desfasurari a activitatii F.C.P.  j). hotaraste in orice alta problema care nu este de competenta Adunarii Generale  k). indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.  15.8. Consiliul Director este prima instanta de aplicarea sanctiunilor disciplinare contra membrilor sai  care au comis abateri de la statut si regulamentele interioare. Aceste abateri sunt lovite de nulitate daca nu fac  obiectul unei sesizari in termen de 1 an de la savarsirea lor.  15.9. Consiliul Director imputerniceste pe presedintele sau vicepresedinte pentru efectuarea achizitiilor,  vanzarilor sau inchirierilor necesare functionarii F.C.P.  15.10. Presedintele Consiliului Director este reprezentantul legal al F.C.P., ale Adunarii Generale si  Adunarii Generale Extraordinare. Acesta urmareste masura in care sunt respectate dispozitiile statutare, precum  si disciplina in cadrul F.C.P... In lipsa presedintelui, F.C.P.  va fi reprezentat de catre vicepresedinte, imputernicit  special in acest scop. 15.11. In cazul demisiei presedintelui, Consiliului Director ii revine sarcina sa nominalizeze un nou  vicepresedinte in cadrul primei sale reuniuni.  15.12. Vicepresedintele Consiliului Director vor avea responsabilitati in privinta desfasurarii in conditii  bune a activitatii F.C.P.  15.13. Vicepresedintele supravegheaza si coordoneaza activitatea financiara a F.C.P. , prezentand  periodic Consiliului Director o situatie in acest sens. Recomanda angajarea personalului.  15.14. Consiliul Director se intruneste cel putin o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie.   15.15. Consiliul Director se reuneste la cererea presedintelui sau la solicitarea unei treimi din numarul  membrilor sai.  15.16. Lipsa nejustificata a unui membru la trei intruniri ale Consiliului Director, are drept consecinta  excluderea de drept a acestuia din Consiliul Director.  15.17. Pentru ca hotararile consiliului director sa fie valabile este necesara prezenta a cel putin 3/4 din membrii  Consiliului Director, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti.  15.18. Mandatul Consiliului Director este de 4 ani cu posibilitatea retragerii lui.  15.19. La sfarsitul mandatului, toti membrii Consiliului Director sunt obligati sa predea actele si documentele  originale ale F.C.P.. cu care au lucrat sau la care au avut acces, in baza unui proces verbal ce se va intocmi in  acest sens. 15.20. Pentru munca prestata, membrii Consiliului Director pot beneficia de recompensa/remuneratie ce va fi  stabilita de catre Adunarea Generala. Ei au dreptul si la compensarea cheltuielilor de transport, cazare si masa  facute cu ocazia participarii la intâlnirile tinute de catre Consiliul Director al Asociatiei si orice alte cheltuieli  directe in legatura cu activitatile Asociatiei.  15.21. Consiliul Director este organ deliberator si isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin  jumatate plus unu din membri sai. Hotarârile se iau cu majoritate simpla. Consiliul Director trebuie sa se  preocupe permanent de atragerea de noi membri si decide infiintarea de filiale sau sectii in cadrul Asociatiei, sau  desfiintarea acestora. 15.22. Filialele vor fi infiintate dupa criteriul geografic, urmând a fi deschise filiale in toate regiunile tarii.  Filialele regionale sunt conduse de reprezentanti regionali numiti de Consiliul Director.  15.23. Sectiile din cadrul asociatiei sunt conduse de un colectiv format din presedinte de sectie si vicepresedinte  de sectie. Art. 16 Presedintele  16.1. Presedintele Asociatiei este ales de catre Consiliul Director al Asociatiei pentru o perioada de un an, cu  posibilitate de prelungire repetata. In cazul in care Presedintele nu a fost revocat expres se considera ca  mandatul acestuia s-a prelungit automat pentru inca o perioada de un an.  16.2. Presedintele Asociatiei este in acelasi timp si Presedintele Consiliului Director.  16.3. Presedintele si vicepresedintii conduc si coordoneaza întreaga activitate curenta a Asociatiei, scop  in care: a). urmaresc si controleaza aplicarea hotarârilor Consiliului Director  b). incheie cu avizul Consiliului Director orice protocol, intelegeri si alte conventii ce privesc in mod direct  Asociatia. c). asigura informarea si documentarea de profil.  d). Presedintele Asociatiei si vicepresedintii stabilesc fisa postului, ce contine atributii, pentru fiecare membru al  Consiliului Director precum si pentru Trezorier, Consilierul Juridic si Reprezentantii Teritoriali ai Asociatiei.  Art. 17 Controlul financiar  17.1. Controlul economico - financiar si gestionar al asociatiei se exercita de catre o comisie de cenzori compusa  din 3 membrii.  17.2. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.  17.3. In realizarea competentei sale, comisia de cenzori indeplineste urmatoarele atributii:  a). Verifica modul in care este administrat patrimoniul F.C.P.  b). Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale  c). Poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot  d). Indeplineste orice alte atributii in conformitate cu prevederile legale  17.4. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale aceluiasi an iar  evidentele contabile se vor conduce si organiza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare de catre personal  de specialitate.   Art. 18 Comisia de Etica  18.1. Comisia de Etica va fi aleasa de catre Adunarea Generala si va fi formata din 5 membri alesi de catre  Adunarea Generala.  18.2. Comisia de Etica nu este supusa Consiliului Direcor si va raspunde doar in fata Adunarii Generale.  18.3. Comisia de Etica nu are putere de decizie. Ea poate face recomandari Consiliului Director asupra deciziilor  ce urmeaza a fi luate.  18.4. In cazul in care Comisia de Etica nu este de acord cu deciziile luate de Consiliul Director, poate impune  Consiliului Director convocarea unei Adunarea Generale Extraordinare.  18.5. Atributiile Comisiei de Etica:  a) sa recomande Consiliului Director excluderea membrilor  b) sa incerce sa rezolve, in prima instanta, conflictele aparute intre membri  c) sa isi dea acordul pentru membrii care doresc sa candideze pentru orice functie de conducere  CAPITOLUL VII: Dizolvarea si lichidarea asociatiei  Art. 19 Dizolvarea si lichidarea asociatiei    19.1. Asociatia se dizolva in urmatoarele cazuri:  a). de drept:  - la implinirea duratei pentru care a fost constituita  - odata cu realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost  constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop  - imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul  asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de 1 an de la data la care, potrivit prevederilor statutului, cele  doua organe de conducere trebuiau sa fie constituite.  - reducerea numarului de asociati sub limita stabilita de lege, daca acest numar nu a fost  completat timp de 3 luni  b). prin hotarare judecatoreasca daca:  - scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice  - realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice  - urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituita  - a devenit insolvabila  - nu mai obtine autorizatiile prealabile, necesare, potrivit legii  c). prin hotararea adunarii generale  19.2. In cazul dizolvarii decise de adunarea generala, aceasta hotaraste cu 2/3 din voturi din numarul membrilor  dizolvarea si lichidarea asociatiei in situatia in care nu mai poate realiza scopul pentru care a fost creat sau  patrimoniul nu mai asigura buna functionare a activitatii. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare,  hotarârea adunarii generale se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul, pentru a fi  înscrisa în Registrul asociatiilor si fundatiilor.  19.3. In cazul dizolvarii asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de adunarea generala,  dupa caz. Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul consiliului director inceteaza.  19.4. La intrarea in functie, lichidatorii efectueaza inventarul si incheie bilantul contabil care trebuie sa constate  situatia exacta a activului si pasivului.  19.5. Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei si sa tina un registru  cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.  19.6. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori a asociatiei.  19.7. Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca  creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea  prin licitatie publica a bunurilor imobile si mobile.  19.8. Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de  realizare.  19.9. Bunurile ramase in urma lichidarii se transmit persoanelor juridice de drept public sau privat cu scop identic  sau asemanator, potrivit legii.  19.10. In cazul in care, in termen de 6 luni de la incheierea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile  in conditiile prevazute la pct. 19.9. acestea se vor atribui de instanta judecatoreasca competenta unei persoane  juridice cu scop identic sau asemanator.  19.11. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului - verbal de predare-preluare, daca prin acesta  nu s-a stabilit o data ulterioara.  19.12. La incheierea operatiunilor lichidarii, lichidatorii remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea  unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei.  19.13. De asemenea, lichidatorii sunt obligati ca in termen de 2 luni sa depuna bilantul contabil, registrul-jurnal si  un memorandum si sa declare operatiunile de lichidare judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are  sediul asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din registrul asociatiilor si fundatiilor.  19.14. In cazul in care, in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului contabil nu se inregistreaza nici o  contestatie, acesta se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea instantei de judecata, vor remite  celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale  lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati de obligatii asumate.  19.15. Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din registrul asociatiilor si fundatiilor.  19.16. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea  acestora de obligatiile asumate.  CAPITOLUL VIII: Dispozitii finale  Art. 20 In vederea aplicarii prevederilor statutului, Consiliul Director va elabora un regulament de organizare si  functionare a F.C.P.  ce va fi supus aprobarii Adunarii Generale.  Art.21 Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.   (c) Asociatia Foto Club Ploiesti Ploiesti, Str.Cercelus Nr.2 contact@fotoclubploiesti.ro www.fotoclubploiesti.ro Statutul Asociatiei Foto Club Ploiesti